Vorstand

J E N S   S E N D E L   ( 1 .   V O R S I T Z E N D E R   U .   P R E S S E R E F E R E N T )

Tel. : 040 8460 7722 oder.0151 5826 3228
email info@mc-elbe-ev.de

 

J E N S   K U H F U ß   ( 2 .   V O R S I T Z E N D E R )

Tel : 040 6072315 oder 0171 4760723
email jens.kuhfuss@t-online.de

 

F A L K   H O F M A N N   ( S C H A T Z M E I S T E R )

Tel. : 0163 7142927
email f_hofmann1980@web.de

 

R E I N H A R D   S T O L D T   ( S P O R T L E I T E R ) 

Tel. : 040 6076860 oder 0171 7450606
email reinhard.stoldt@gmail.com

 

L O T H A R   F A ß N A C H T   ( R E F E R E N T   F Ü R   V E R K E H R   U N D   T E C H N I K ) 

Tel. : 0171 3851942
email Lothar.Fassnacht@t-online.de

 

J U L I A   K U H F U ß   ( R E F E R E N T I N   F Ü R   T O U R I S T I K ) 

Tel. : 0176 80510981
email juliahamburg@hotmail.de

 

Kommentare sind geschlossen